Условия за ползване

Глава 1. Общи разпоредби.

1. Сайтът navbg.com управляван от Евромедия – Б ЕООД с ЕИК 205948819 и адрес на регистрация на фирмата гр. Бургас, п.код 8000, ж.к. Славейков 154 e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители брокери на недвижими имоти, агенции за недвижими имоти и строителни компании да представят дейността си пред своите клиенти, както и да осъществят кореспонденция и контакт помежду си с точно определена цел – обмен на информация, опит, разширяване на партньорската си мрежа, намиране на клиенти и други.

3. Дружеството, чрез navbg.com, предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Дружеството си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.
4. Дружеството, чрез navbg.com, предоставя и други услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни. За ползването на тези услуги се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители и клиенти.
5. Услугите, предоставяни чрез navbg.com са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване. Дружеството си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно уведомява потребителите.
6. Дружеството не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез navbg.com.

Глава 2. Регистрация на потребител.

1. За да използва услугите, предоставяни чрез navbg.com потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. С регистрацията си във navbg.com потребителите декларират, че са брокери на недвижими имоти, агенции за недвижими имоти или строителни компании. Ако потребителят не е на брокер на недвижими имоти, агенция за недвижими имоти или строителна компания профилът му във navbg.com ще бъде прекратен.
2. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление, записано по подходящ начин на сървъра на Дружеството, представлява електронен документ.
3. Дружеството си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Дружеството декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.
4. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Дружеството има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.
5. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез navbg.com. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Дружеството не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Глава 3. Договор.

1. Регистрацията на потребител в navbg.com има силата на съгласие за сключване на договор между него и Дружеството. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което представлява потвърждение за сключване на договора.
2. Когато абонатът желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез navbg.com, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. Дружеството предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.


Глава 4. Приложимост. Промяна.

1. Разпоредбите на общата част се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез navbg.com, доколкото за тях не се предвидени отделни правила.
2. Дружеството има право да променя едностранно настоящите общи условия, за което се задължава да уведоми потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.

Глава 5. Безплатни услуги.

1. Дружеството предоставя за ползване на потребителите чрез navbg.com определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тези услуги се включват „Профили”, „Моят профил”, „Търсене”, включвене в директорията с профили и формулярите за търсене на профили и други подобни услуги.
2. Услугата „Профили” дава възможност на потребителите на navbg.com да ползват търсене в директорията с експерти съгласно местоположението и други критерии, определени от Дружеството. Публикуваните във navbg.com профили могат да се разглеждат от всички.
3. Услугата „Моят профил” е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола. Тази услуга дава възможност на потребителите на navbg.com да публикуват информация за себе си, която става общодостъпна за останалите регистрирани потребители, както и за клиентите, които не са регистрирани в платформата.
4. Услугата „Търсене” дава възможност на потребителите и клиентите да търсят експерти според различни критерии.
5. Услугата „Напиши коментар” дава възможност на потребителите на navbg.com, да изкажат мнението си относно информацията, представена в мрежата – форуми, теми, групи, и др. С регистрацията си във navbg.com потребителите изразяват съгласието си техни публикации да бъдат коментирани от останалите регистрирани потребители в сайта. Коментарите не обвързват Дружеството.

Глава 6. Платени услуги.

1. Дружеството предоставя чрез navbg.com ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.

Глава 7. Права и задължения на Дружеството.

1. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез navbg.com, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. Дружеството няма задължение да контролира съдържанието на материалите, публикувани в navbg.com, както и за посегателства срещу авторските права върху последните.
3. Дружеството има право да прекрати достъпа на определени потребители до navbg.com, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
4. Дружеството има право, но не и задължение да заличи от navbg.com материали, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България.
5. Дружеството има право да поставя във navbg.com препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.
6. Дружеството има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като се задължава да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет-страницата navbg.com, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата.

Глава 8. Права и задължения на потребителите.

1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от Дружеството чрез navbg.com, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите общи условия.
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /хардуер и софтуер/ за спокойно ползване на услугите, предоставяни от Дружеството.
4. Потребителят може да ползва информацията, публикувана във navbg.com за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
5. Потребителите се задължават да не публикуват в navbg.com материали, които:
• накърняват права върху интелектуалната собственост
• имат нецензурно съдържание
• съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица
• противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.
6. Във връзка с ползването на предоставените от Дружеството чрез navbg.com услуги, потребителят е длъжен:
• да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
• да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно Дружеството
• да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Дружеството, както и на трети лица.

Глава 9. Отговорност.

1. С оглед на факта, че navbg.com е сайт за представяне и свързване на потребителите на сайта, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител или клиент на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
2. С оглед на факта, че коментарите относно потребителите на сайта, публикувани в navbg.com са мнения на други потребители, Дружеството не носи отговорност за конкретните съдържанието на коментарите. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.
3. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните 2 точки от страна на потребител на navbg.com, Дружеството претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Дружеството за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в navbg.com

Глава 10. Информация.

1. Дружеството има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
2. Дружеството се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Дружеството се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

Глава 11. Прекратяване на договора.

1. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.
2. В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
3. Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на Дружеството и при спиране на поддръжката на navbg.com от дружеството, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.


Глава 12. Допълнителни разпоредби

1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
2. Всички противоречия, възникнали между Дружеството и потребителите на navbg.com ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта navbg.com, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта, както и взаимоотношенията на navbg.com с потребителите на услугите, предлагани на сайта.

Използвайте NAVBG

Членовете на NAVBG, са най-опитните брокери на недвижими имоти и най-надеждните строителни компании в България.
NAVBG ще Ви помогнe да разберете по-добре имотния пазар, за да можете да вземете винаги правилното решение.
Вижте най-актуалното в света на недвижимите имоти!